PROGRAMUL INVESTALIM 2023

PROGRAMUL INVESTALIM 2023

Prin acest program se acorda ajutoare de stat regionale pentru susținerea investițiilor în
achiziționarea de active pentru înființarea de unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente,
diversificarea producţiei prin fabricarea unor produse noi în 12 domenii de prelucrare a alimentelor
din carne, pește, fructe, legume, lactate, panificație și zahăr.

DOMENII ELIGIBILE :

1011 — Prelucrarea și conservarea cărnii
1012 — Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 — Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 — Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 — Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 — Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
1041 — Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1051 — Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1061 — Fabricarea produselor de morărit
1071 — Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1081 — Fabricarea zahărului

INVESTITII ELIGIBILE

Investiţiile realizate în cadrul Programului trebuie să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.500.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 500.000 euro.
Investiţiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
a) să fie considerate investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice; b) să aibă o valoare totală, fără TVA, de minimum 2.5 mil lei (echiv. a aproximativ 500 mii euro); c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri; d) să demonstreze îndeplinirea condiţiilor referitoare la efectul stimulativ* al ajutorului de stat;
e) să îndeplinească indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliți prin Procedura privind implementarea Programului;
f) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul consolidat al statului şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia;
g) să genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii.

BENEFICIARI :

IMM-uri si Intreprinderi mari, nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
• au rentabilitatea CA >0 în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate;
• au capitalurile proprii pozitive în ultimul exerciţiu financiar încheiat;
• nu sunt in dificultate;
• nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii
• nu înregistrează obligații fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central;
• nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
• nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;
• realizează o investiție iniţială în România, respectiv investiție inițială în favoarea unei noi activitati economice, în unul dintre sectoarele eligibile.
• sunt inregistrate cu sediul social in Romania cel putin la momentul primei plati a ajutorului.

Întreprinderile nou-înființate pot beneficia de ajutor de stat dacă îndeplinesc cumulativ, la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare, criteriile de mai sus, precum şi următoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris vărsat în condiţiile legii în valoare de minimum 100 mii lei;
b) nu aparțin unor acţionari care deţin sau au deţinut în ultimii 2 ani anterior datei înregistrării cererii de acord pentru finanţare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară sau a desfăşurat activitatea pentru care solicită finanțare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *