ADR SUD-MUNTENIA – GHID DESTINAT IMM-URILOR

ADR SUD-MUNTENIA – GHID DESTINAT IMM-URILOR

Obiectiv Specific

Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)

Operațiune

Operațiunea B – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii din regiunea Sud-Muntenia

Activități eligibile

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii; se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

În cadrul prezentului apel se aplică măsura de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis în scopul dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii în cadrul Programului Regional Sud Muntenia 2021-2027, după cum urmează:

 • Ajutor de stat
 • Ajutor de minimis

AJUTOR DE STAT

Valoarea  minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate pentru un proiect, este de 300.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile este:

–        500.000 de Euro dacă veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro;

–        De 10 ori mai mare decât veniturile solicitantului, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 de euro.

Contribuția programului, respectiv cuantumul finanțării nerambursabile solicitate din ajutor de stat regional trebuie să reprezinte maximum 70% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 30% din valoarea eligibilă a investiției solicitată din ajutor de stat regional.

AJUTOR DE MINIMIS

Finanţarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis, cu respectarea plafonului de minimis de 200.000 de euro și a ratei forfetare stabilită in cadrul sectiunii 4.3 Eligibilitatea cheltuielilor din prezentul ghid, în conformitate cu art. 54 lit. a din Reg. 1060/2021.

Nu se acordă sprijin financiar pentru activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:

 1. sectorul pescuitului şi acvaculturii
 2. domeniul producţiei primare de produse agricole;
 3. sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
 4. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
 5. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.
 6. ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 7. ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
 8. ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
 9. ajutoare pentru sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcţiilor navale sau sectorul fibrelor sintetice;
 10. ajutoare pentru sectorul transporturilor şi pentru infrastructurile conexe, precum şi pentru sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi pentru infrastructurile energetice;
 11. dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
 12. investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;
 13. fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
 14. investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Solicitantul de finanțare se încadrează în categoria solicitanților eligibili, în cazul în care:

 1. Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, actualizate;
 2. la data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare
 3. Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare

Nu sunt eligibile:

Proiectele care includ doar investiţii în active necorporale finanţabile prin ajutor de stat regional şi/sau investiţii finanţabile prin ajutor de minimis.

 1. Ajutor de stat regional

Categoriile de investiţii finanţabile prin ajutor de stat regional se referă la:

1.Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2.Echipamente, dotări etc.

3.Servicii

4.Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Pentru a fi eligibile, activele necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

(i) să fie utilizate exclusiv în cadrul unităţii care primeşte ajutorul;

(ii) să fie amortizabile;

(iii)    să fie achiziţionate în condiţiile pieţei de la terţi care nu au legături cu beneficiarul ajutorului;

(iv) să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor şi să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani de la data efectuării plăţii finale în cadrul proiectului;

(v)valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 10% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

 1. Ajutor de minimis

În cadrul prezentei măsuri de sprijin, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă, pentru următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

 1. proiectare şi asistenţă tehnică;
 2. activități de consultanță: pentru elaborarea cererii de finanțare și a planului de afaceri;  în  domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect);la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 3. activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;
 4. activitati de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;
 5. investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor.
 6. Activități de audit financiar

Investițiile propuse trebuie să asigure respectarea și conformitatea cu principiul de ”a nu prejudicia în mod semnificativ”.

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare

Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție:

a) Solicitantul de finanțare are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

b) În situația în care investiția pentru care se solicită finanțare presupune înființarea

unui punct de lucru nou, la momentul depunerii cererii de finanțare solicitantul de finanțare are:

i. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele

de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locul de implementare a proiectului.

ii. codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locul de implementare a proiectului.

Mai jos anexam lista codurilor CAEN ce sunt eligibile la finantare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *