POC 411 Bis – Varianta intermediara

POC 411 Bis – Varianta intermediara

Autoritatea de Managment pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică varianta intermediară, rezultată în urma consultării publice a Ghidului solicitantului pentru “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență” (411bis) – Axa prioritară 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Tipuri de activități eligibile:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/ eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie existente.

Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiţii iniţiale.

Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului se vor încadra pe categorii astfel:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie

b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

  1. dotări

  2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

  3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto

  4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă

De asemenea, printre cheltuielile ce nu sunt finantate prin proiect se numara si cele cu serviciile de consultanta si investitiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;

Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna august 2022) iar durata de implementare nu va depăși data de 31.12.2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *