POR 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

POR 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

CE SE FINAȚEAZĂ

  • Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
    • Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;

CE OBLIGAȚII AVEM

În aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investiții (denumit în continuare, ”ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.
Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de
• crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Poate fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi unități” inclusiv dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități economice. Dacă, spre exemplu, investiția constă în dotarea cu echipamente a unui spațiu (a unei unități de producție/ prestare servicii existente) în scopul diversificării activității prestate de solicitant în cadrul respectivei unități, atunci investiția este legată de diversificarea producției unei unități (a se vedea mai jos).
• extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
• diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat regional) trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor7.

CINE POATE CERE BANI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Domeniul de activitate în care se realizează investiția

Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare eligibilitate

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea proiectului

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate, prin care își asumă capacitatea financiară.
După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară).

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate

Locul de implementare a proiectului

a. Locul de implementare a proiectului este situat în:

• în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri

• în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

• Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).

În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)

o este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului

o nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești

o Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

• Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.

Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele.

a. Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului. La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate, prin care

Își asumă capacitatea financiară.

După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității

financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar

bancară).

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate

Locul de implementare a proiectului
a. Locul de implementare a proiectului este situat în:
• în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri
• în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.
Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.
Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.
• Pentru investiții care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune sau dreptul de superficie (solicitantul are, conform contractului de superficie, dreptul de a realiza investiția propusă prin cererea de finanțare).
În plus, imobilul (teren și/sau clădiri)
o este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului
o nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești
o Nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
• Pentru investiții care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcție ce nu se supun autorizării: dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosință cu titlu gratuit, împrumutul de folosință (comodat) sau dreptul de închiriere/locațiune.
Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (terenul și construcția) în care activele achiziționate prin proiect (e.g. utilaje, linii de producție) sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite (e.g. activitatea de construcții), spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele.
a. Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosință cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

În aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investiții (denumit în continuare, ”ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de

  • crearea unei unități noi. De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect. Poate fi considerată ”investiție inițială legată de crearea unei noi unități” inclusiv dotarea cu echipamente a unui imobil existent, în scopul reconversiei acestuia și al demarării unei noi activități economice. Dacă, spre exemplu, investiția constă în dotarea cu echipamente a unui spațiu (a unei unități de producție/ prestare servicii existente) în scopul diversificării activității prestate de solicitant în cadrul respectivei unități, atunci investiția este legată de diversificarea producției unei unități (a se vedea mai jos).
  • extinderea capacității unei unități existente, prin creșterea volumului cel puțin unui produs/serviciu, fără schimbarea fundamentală a procesului de producție. Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.
  • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate. În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile (finanțabile din ajutor de stat regional) trebuie să depășească cu cel puțin  200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor7.

Într-un proiect de ”diversificare”, anumite active utilizate în realizarea unui produs/prestarea unui serviciu existent pot să fie utilizate, în continuare, în realizarea noului produs/serviciu. Spre exemplu, terenul și clădirile utilizate în realizarea produsului A ar putea fi utilizate integral sau parțial în realizarea produsului B (produs nou). Acestea reprezintă ”active reutilizate”. Atunci când sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori (adică cu cel puțin 200%) mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

Valoarea contabilă a activelor reutilizate reprezintă valoarea contabilă netă (i.e. valoarea de intrare, mai puțin amortizarea).

Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate).

Investițiile inițiale care conduc atât la extinderea capacității, cât și la diversificarea producției unei unități existente vor fi considerate investiții inițiale legate de diversificarea producției unei unități.

CINE POATE CERE BANI

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Domeniul în care se realizează investiția

Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare eligibilitate

Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea proiectului

La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate, prin care iși asumă capacitatea financiară.

După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituție financiar bancară).

Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentate în Declarația de eligibilitate

Locul de implementare a proiectului

  • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri
  • în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.